Обједињена процедура

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.
Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Систем обједињене процедуре је успостављен између Општине Чајетина, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Телеком Србија“ АД, ЈКП Електросрбија д.о.о. – огранак Ужице и Републичког  геодетског завода – Службе за катастар непокретности Чајетина. Тиме је привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Чајетина поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће Општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Успостављање обједињене процедуре у Општини Чајетина је спроведено у оквиру пилот иницијативе „Побољшање пословног окружења у циљу повећања инвестиција у туристичку инфраструктуру“.

О Пројекту

Програм развоја приватног сектора у Југозападној Србији (ПСД), који финансира Швајцарска Влада, а имплементира Регионална развојна агенција „Златибор“ (РРАЗ) је препознао потребу за подршком Општини Чајетина у правовременом успостављању обједињене процедуре у циљу позитивног утицаја на пословно окружење и развој туристичких потенцијала у Региону Златибора.

У октобру 2014. године, у оквиру ПСД, започела је пилот иницијатива „Побољшање пословног окружења у циљу повећања инвестиција у туристичку инфраструктуру“ који партнерски спроводе Општина Чајетина, РРАЗ и ОПТИМУС - Центар за добро управљање. Општи циљ иницијативе је допринос повећању прихода у сектору туризма у Општини Чајетина, кроз очување и креирање нових радних места. Овај циљ ће се постићи путем повећања ефикасности, транспарентности и општег унапређења рада у процесу добијања дозвола и сагласности у области изградње.